Kommisjonen har en egen lov

For bedre å forstå hvordan ekstremisme kan oppstå, skal Ekstremismekommisjonen gjennomgå og vurdere alvorlige saker som omhandler ekstremisme.

Saksgjennomgangen skal, sammen med kommisjonens øvrige arbeid, gi grunnlag for anbefalinger som kan bidra til at fremtidige tilfeller forebygges og forhindres og i den forbindelsen belyse hva de offentlige tjenestene trenger i framtiden for å forebygge at lignende hendelser skjer igjen.

For at kommisjonen skal kunne gjennomføre saksgjennomgangen har Stortinget vedtatt en egen lov, lov om informasjonstilgang m.m. for Ekstremismekommisjonen. Loven opphever taushetsplikten for «enhver» og gir kommisjonen hjemmel for behandling av personopplysninger. Ingen har plikt til å dele informasjon med kommisjonen, og kommisjonen får taushetsplikt for taushetspliktbelagte opplysninger som deles med kommisjonen.

Loven trådte i kraft 20. desember 2022 og er tilgjengelig på Lovdata.no: https://lovdata.no/lov/2022-12-20-97

Kommisjonens lov.