Kommisjonsmøte i Bergen

Kommisjonen avholdt sitt sjette kommisjonsmøte 15. februar 2023. Denne gangen gikk turen til Bergen, for å få kunnskap om hvordan man der har jobbet med forebygging av radikalisering og ekstremisme.

Møtet ble avholdt på Raftohuset.  Daglig leder i Raftostiftelsen, Jostein Kobbeltvedt, ønsket kommisjonen velkommen og fortalte om hvordan stiftelsen arbeider for å fremme menneskerettigheter og demokrati, mens undervisningsleder Solveig Moldrheim innledet om hva som er god rasismeundervisning.

Jostein Kobbeltvedt ønsker Ekstremismekommisjonen velkommen til Raftohuset.
Undervisningsleder Solveig Moldrheim snakket om rasismeundervisning i skolen.

Kommisjonen fikk videre en presentasjon fra Tverretatlig operativt team (TOT) Radikalisering, som er en del av mentorordningen til Bergen kommune og ble implementert som eget tiltak i Bergen kommunes handlingsplan om forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme i 2015. De faste teammedlemmene, som også holdt innlegget for kommisjonen, er Cecilie Nilsen (avd. leder, Utekontakten, Bergen kommune), Elisabeth Harnes (spesialkonsulent, radikalisering og voldelig ekstremisme, RVTS Vest), Bjørn-Harald Aarre-Nilsen (politioverbetjent, fagleder for forebygging av radikalisering og hatkriminalitet i Bergen, Askøy og Øygarden) og Pål Tore Haga (radikaliseringskontakt i Vest Politidistrikt og medlem i kommisjonen). Teamet trakk frem hva som er noen av suksessfaktorene ved denne tverretatlige organiseringen man har i Bergen.

Etterpå fikk kommisjonen høre hvordan flere kommuner har gått sammen og dannet Samordningsgruppe mot voldelig ekstremisme i region sørvest (Samver), i møtet representert ved Unni Sjølyst-Kverneland (Stavanger kommune), Ellen H. Snilsberg (Sør-Vest politidistrikt) og Brit Gording (Rogaland fylkeskommune). SAMVER kom med gode innspill til kommisjonen både på utfordringer og hva som kan være aktuelle tiltak for bedre forebygging av ekstremisme og radikalisering.

Avslutningsvis presenterte fagleder Rune Fimreite hvordan Politiets Nettpatrulje Vest jobber for å være synlig og tilgjengelig på internett. Nettpatruljen Vest er en av tolv nettpatruljer – hvert politidistrikt har sin egen. Politiets Nettpatrulje Vest var først ute på Facebook og Instagram, og er også på Tik Tok særlig for å nå de yngre brukerne, hvor Nettpatruljen Vest nærmer seg ½ million norske følgere. Politiets Nettpatrulje kom med gode innspill til kommisjonen på viktigheten av tilstedeværelse på nett og for at det er lav terskel for å ta kontakt med politiet ved ev. bekymring.

Raftohuset i Bergen. Raftohuset i Bergen ble etablert til minne om professor Thorolf Raftos sønn Egil Rafto.