Digitalt kommisjonsmøte

Kommisjonen avholdt sitt syvende kommisjonsmøte 15. mars 2023. Flere sentrale tema ble diskutert blant annet kommisjonens forståelse av utfordringsbildet når det gjelder informasjonsdeling mellom tjenester, og organiseringen av arbeidet mot radikalisering og voldelig ekstremisme.

Kommisjonen fikk også gode innlegg av blant andre Peder Nustad, fra HL-senteret, om skolens rolle i det byggende arbeidet og Konfliktrådet ga innsikt i sine oppgaver og forvaltning av tilskuddsmidler til forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme i kommuner. Truls Tønnessen, seniorforsker fra FFI, gav kommisjonen et situasjonsbilde på hjemmevendte fremmedkrigere og strategi for reintegrering, mens Stian Lid, forsker ved OsloMet snakket om «Disengagement and reintegration». RVTS sin nasjonale veiledningsfunksjon ble presentert av Kjetil Ramborg fra RVTS Øst og Lars Akerhaug holdt innlegg om medienes makt til å forme virkelighetsforståelser hos grupper og individer.

Neste kommisjonsmøte vil avholdes i Tromsø 18 og 19 april.