Kommisjonsmøte i Tromsø

Kommisjonen valgte å gjennomføre sitt åttende kommisjonsmøte i Tromsø, 18 – 19. april. I forkant av kommisjonsmøtet ble det gjennomført møter med lokale aktører i Tromsø og Kåfjord.

Kommisjonen er opptatt av å ha dialog med og få innspill fra ungdom. Deler av kommisjonen dro derfor til Kåfjord kommune den 17. april for å få innspill fra ungdomsskoler i kommunen. Ca. 35 elever fra Indre Kåfjord barne- og ungdomsskole, Manndalen barne- og ungdomsskole og Olderdalen skole deltok i et gruppebordmøte. Det var lagt opp til en aktiv deltakelse gjennom mentimeter- undersøkelse og samtale i plenum. Ungdommene ga gode råd til kommisjonen, blant annet om å hjelpe de som er utenfor samfunnet, snakke mer åpent og stoppe undertrykking av samiske rettigheter.

Det ble også avholdt møter med Riddu Riddu og Senter for nordlige folk.

Medlemmer fra Ekstremismekommisjonen sammen med representanter fra Senter for nordlige folk og Riddu Riddu/ Davvi álbmogiid guovddáš.

Kommisjonens møtedager 18. og 19. april var lagt til Scandic Ishavshotellet, med tema Lokal tiltak for å forebygge radikalisering. Flere sentrale aktører i dette arbeidet holdt presentasjoner for kommisjonen, blant annet representanter for Konsultasjonsteamet ved Statens barnehus Tromsø, Senter for samiske studier ved Universitetet i Tromsø, Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Salangen kommune, Asylmottaket Sjøvegan, Sjøvegan videregående skole og Gjenreisningsmuseet i Hammerfest. Det ble også gitt et foredrag fra Historiker Kari Myklebost, professor i russisk historie ved Universitetet i Tromsø og Thomas Nilsen, redaktør i The Independent Barents Observer om sammensatte trusler i grenseregionen mot Russland. Kommisjonen hadde også et møte med rådsmedlem i Sametinget Runar Balto. Balto holdt også en innledning for kommisjonen.

Ekstremismekommisjonens leder Cathrine Thorleifsson og rådsmedlem Runar Balto.

Kommisjonen brukte også møtet til å enes om dagens utfordringsbildet knyttet til radikalisering og ekstremisme. Kommisjonen har siden de startet arbeidet hatt et fokus på å få innblikk i lokale tiltak og utfordringer. De har hatt møter og fått innspill fra ulike aktører: myndighetene, sivilsamfunnet og trossamfunn. Det har også vært viktig for kommisjonen å snakke med grupper som er utsatt for hets, rasisme og diskriminering i samfunnet. Sammen med innspillsmøter og forskning har det utgjort grunnlaget for kommisjonens vurderinger.

Ekstremismekommisjonen i hardt vær i Tromsø!