Den Norske Hizmetbevegelsen

 

FORSLAG OM FOREBYGGING OG BEKJEMPELSE AV RADIKALISERING OG EKSTREMISME I NORGE

Innledning

Den Norske Hizmetbevegelsen (DNHB) er en frivilligbasert bevegelse som arbeider for et fredeligere og mer inkluderende samfunn. Gjennom frivillig innsats ønsker samfunnsengasjerte mennesker å bidra til ulike samfunnsnyttige tiltak og møteplasser. DNHB har sitt grunnlag i en menneskesentrert syn og en filantropisk holdning, der man jobber for saker som fremmer inkludering og verdsetter mangfold av kulturer, idéer, verdier og tilhørighet. DNHB fungerer som en plattform for ulike organisasjoner som jobber for de samme verdiene, og har ca 2000 personer med samme idegrunnlag som bor i Norge. I denne rapporten vil DNHB dele sine perspektiver og erfaringer om hvordan ekstremisme kan forebygges. For mer informasjon om DNHB: www.dnhb.no

DNHB legger ved vedlegg som kan være gode eksempler på frivillige organisasjoner og aktiviteter som kan være styrken til å motvirke ekstremisme både direkte og indirekte.

Metode

DNHB har utarbeidet et omfattende forslag om forebygging av ekstremisme i samfunnet gjennom en prosess som har vart i fire måneder. Dette forslaget er basert på en rekke kilder, inkludert en spørreundersøkelse, samtaler med akademiske ressurspersoner, egne erfaringer og aktiviteter som kan forebygge ekstremisme. Prosessen inkluderte også grasrot samtaler for å sikre en bred og inkluderende tilnærming. Forslaget fokuserer på ulike områder som politikk, media, byråkrati og frivillige organisasjoner, og inneholder konkrete tiltak som kan tas for å forebygge ekstremisme i samfunnet. DNHB håper at dette forslaget vil være til nytte for myndigheter, frivillige organisasjoner og andre interesserte parter i arbeidet med å skape et fredeligere og mer inkluderende samfunn.

Forslag om tiltak for bekjempelse av ekstremisme:

  1. For å motvirke og forebygge ekstremisme, kan det norske politiske systemet:
  1. Motvirke og forebygge ekstremisme

For å motvirke og forebygge ekstremisme, kan det norske politiske systemet:

ii) Forbedre forholdene for sårbare grupper

  1. Økt tilskuddsordninger og anerkjennelse for gode tiltak mot ekstremisme er viktig av flere grunner:
  1. Internasjonalt tverrfaglig samarbeid:

2- Forebygging av ekstremisme gjennom media:

Media spiller en viktig rolle i formingen av offentlige meninger og holdninger. Det er derfor viktig at media tar et ansvar for å forebygge ekstremisme og radikalisering. Her er noen forslag til tiltak som kan bidra til dette:

3- Å motvirke ekstremisme gjennom utdanning, kan følgende tiltak:

Ved å implementere disse tiltakene kan Norge arbeide mot å redusere risikoen for ekstremisme og radikalisering i samfunnet gjennom utdanning og bevisstgjøring.

4- Etablering av «Regionalt samarbeidssenter»

Samlet sett vil etablering av et regionalt samarbeidssenter med representanter fra ulike sektorer bidra til en mer helhetlig, effektiv og bærekraftig tilnærming til bekjempelse av ekstremisme, hatefulle ytringer, diskriminering og mobbing. Dette vil styrke samfunnets motstandskraft og bidra til å skape et tryggere og mer inkluderende miljø for alle.

I sum vil etablering av et regionalt samarbeidssenter som består av representanter fra ulike sektorer bidra til en mer robust og effektiv tilnærming til bekjempelse av ekstremisme, hatefulle ytringer, diskriminering og mobbing. Dette samarbeidet vil styrke samfunnets motstandskraft, fremme inkludering og sikre at tiltakene som implementeres, er godt forankret i lokalsamfunnene og tilpasset deres behov og kontekster.

VEDLEGG 1

NOEN ORGANISASJONER OG TILTAK SOM ER BLITT STARTET I REGI AV DEN NORSKE HIZMETBEVEGELSEN SOM ER AKTIVE FOR BEKJEMPELSE AV EKSTREMISME

  1. EN VERDEN I DIALOG
  2. Ramadangjest:

Ramadangjest-prosjektet har en positiv effekt når det gjelder å forebygge radikalisme og ekstremisme i det flerkulturelle og flerreligiøse samfunnet. Ved å invitere til middag hos en muslimsk familie under fastemåneden Ramadan, gir prosjektet en mulighet for norske og muslimske ungdommer å bli bedre kjent med hverandre, dele erfaringer og lære om hverandres kulturer og tradisjoner.

Gjennom dialog og felles opplevelser kan man bygge tillit og forståelse mellom ulike kulturer og livssyn, og dermed motvirke polarisering og ekstremisme. Ved å oppleve Ramadan sammen med muslimske familier, kan man få en dypere forståelse for muslimenes religiøse praksis og hva som motiverer dem til å faste.

Ved å invitere til middag hos en muslimsk familie, gir Ramadangjest-prosjektet også en mulighet for å bryte ned fordommer og misforståelser om islam og muslimer. Gjennom å oppleve muslimske familier på en personlig og intim måte, kan man se at de ikke er så forskjellige fra en selv, og at man kan ha mye til felles til tross for forskjeller i kultur og religion.

På denne måten bidrar Ramadangjest-prosjektet til å skape en mer inkluderende og tolerant samfunn, der ulike kulturer og livssyn kan leve side om side i fred og harmoni. Gjennom å øke kunnskapen og forståelsen mellom ulike grupper i samfunnet, kan man bygge broer og forebygge radikalisme og ekstremisme.

  1. MANGFOLDSHUSET:
  2. Prosjektet «Åpen dør»:
  3. Åpen dør for et bedre samfunn:

Prosjektet Åpen dør for et bedre samfunn har som mål å forebygge ekstremisme gjennom å bygge broer mellom mennesker med ulik bakgrunn, tro og kultur. Ved å legge til rette for møter på tvers av kulturell- og religiøs/ikke-religiøs bakgrunn, bidrar prosjektet til å skape mer forståelse og respekt mellom ulike grupper i samfunnet. Dette er viktig for å motvirke polarisering og fordommer som kan føre til at noen faller utenfor og blir sårbare for radikalisering.

Gjennom å delta i prosjektet, blir deltakerne bedre rustet til å være kildekritiske til radikal og ekstremistisk informasjon de kan komme over. Dette er en viktig faktor i å forebygge ekstremisme, da det gir deltakerne evnen til å identifisere og avvise ekstreme ideologier og budskap som kan føre til vold og konflikt.

I tillegg til å forebygge ekstremisme på individnivå, har prosjektet også en positiv effekt på samfunnet som helhet. Ved å legge til rette for møter mellom ulike grupper, bidrar prosjektet til å skape en mer inkluderende og samarbeidsorientert kultur i samfunnet. Dette kan bidra til å redusere spenninger og konflikter mellom ulike grupper, og skape en mer harmonisk og fredelig samfunnsstruktur. Langsiktige mål for prosjektet inkluderer å knytte bånd mellom deltakerne, slik at det dannes varige nettverk og vennskap på tvers av ulike kulturelle og religiøse bakgrunner. Dette kan bidra til å skape en mer integrert og inkluderende samfunnsstruktur, der ulike grupper samarbeider og støtter hverandre på tvers av ulikheter.

Alt i alt kan prosjektet Åpen dør for et bedre samfunn ha en positiv effekt på forebygging av ekstremisme og bidra til en mer harmonisk og inkluderende samfunnsstruktur. Ved å skape forståelse og respekt mellom ulike grupper, kan prosjektet bidra til å motvirke polarisering og fordommer som kan føre til vold og konflikt.

  1. MENTORUNG:

Verdicoaching: Verdi Coaching-prosjektet kan ha en positiv effekt når det gjelder å forebygge radikalisme og ekstremisme blant ungdommer. Ved å fokusere på universelle verdier som empati, respekt og ansvarlighet, kan prosjektet bidra til å styrke ungdommers forståelse av viktigheten av å respektere og verdsette ulikheter mellom mennesker. Dette kan igjen bidra til å redusere polarisering og fremme et mer inkluderende samfunn.

Ved å gi ungdommer en arena der de kan utforske sine egne verdier og utvikle en helhetlig menneskeidentitet, kan Verdi Coaching også bidra til å øke deres selvtillit og selvbilde. Dette kan igjen føre til at de er mindre sårbare for å bli rekruttert til radikale eller ekstremistiske grupper som søker å utnytte usikkerhet og frustrasjon blant ungdommer.

Gjennom å gi elevene muligheten til å samarbeide og jobbe sammen på tvers av ulikheter, kan Verdi Coaching også bidra til å bygge broer mellom forskjellige kulturelle og sosiale grupper, og dermed redusere sjansen for polarisering og konflikt. Det kan også være positivt at prosjektet er aktivitetsbasert, slik at elevene kan oppleve læring og utvikling på en morsom og engasjerende måte.

Alt i alt kan Verdi Coaching-prosjektet være et viktig bidrag til å forebygge radikalisme og ekstremisme blant ungdommer ved å styrke deres forståelse av universelle verdier, deres selvtillit og selvbilde, og deres evne til å samarbeide og kommunisere på tvers av ulikheter.

Notater: Denne rapporten er utarbeidet under DNHB sine idebank møter i samarbeid med både nasjonalt og internasjonalt spesialister og akademikere.