Ekstremismekommisjonen har overlevert sin utredning

Pressekonferansen 1. mars kl. 10.00

Kl. 10.00: Pressekonferanse med overlevering av kommisjonens rapport til politisk ledelse.

Panelsamtalen 1. mars kl 14.00-16.00

Kl. 14.00-16.00: Kommisjonen arrangerer en panelsamtale.

Ekstremismekommisjonen ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 10. juni 2022 for å frembringe og analysere kunnskap og fremme anbefalinger for å forbedre landets evne til å forebygge radikalisering og fremvekst av ekstremisme.

Fredag 1. mars 2024 la Ekstremismekommisjonen frem sitt arbeid. Kommisjonen har gått grundig til verks for å forklare hvordan ekstremisme oppstår i et land som Norge, og hvilke konsekvenser ekstremisme kan ha. Kommisjonen har blant annet gjennomgått og vurdert 20 enkeltsaker om ekstremister i Norge. Hvem er de, hvilken oppfølging har de fått og hvorfor tok livene deres denne vendingen?

Ekstremismekommisjonen legger til grunn at ekstremisme alltid vil eksistere i åpne, demokratiske samfunn. Vi kan imidlertid minimere skadene, og redusere sannsynligheten for at ekstremisme får skape varige sår i samfunnet vårt.

I et samfunn hvor ytringsfrihet, tankefrihet, religionsfrihet og organisasjonsfrihet skal ha gode forhold, må vi akseptere et stort spenn i politiske meninger, syn på verden og utøvelse av religion. Ekstremismekommisjonen forutsetter at myndighetenes arbeid for å forebygge og hindre voldelig ekstremisme forankres i innbyggernes demokratiske friheter, og at tiltak fra det offentlige mot enkeltpersoner bunner i reell bekymring for for at individers radikaliseringsprosess kan volde skade mot andre mennesker eller samfunnet for øvrig.

Ekstremismekommisjonen mener at det er vi som fellesskap som kan motvirke at ekstremister undergraver demokratiet, og at dette kan gjøres ved å styrke den demokratiske motstandskraften i befolkningen. Dette gjøres gjennom å legge til rette for at alle innbyggere gis mulighet til læring, deltakelse og diskusjon i samfunnsspørsmål innenfor rammene av et sunt uenighetsfellesskap. Opplevd eller reell avmakt kan føre til tap av tillit hos grupper og enkeltindivider. Medvirkning i demokratiske prosesser er en nøkkel til opplevelsen av tilhørighet i samfunnet, og legger til rette for tillit, både mellom borgere og til demokratiet og dets institusjoner.   

Ekstremismekommisjonens rapport går gjennom ekstremismens historie og gir en oversikt over hva som i dag gjøres for å forebygge radikalisering og ekstremisme. Gjennom kommisjonens anbefalinger får regjeringen en rekke gode råd for hvordan dette kan systematiseres, profesjonaliseres, iverksettes og hvordan trusselutsatte grupper kan ivaretas og følges opp.

Kommisjonens rapport (lenke til regjeringen.no)